Other translations of this page: English

This is an old revision of the document!


Eestikeelse kõnetuvastuse meetodite uurimine ja arendamine

Sissejuhatus

Projekti eesmärgiks on eesti keelele sobivate kõnetuvastuse meetodite uurimine, arendamine ja testimine ning erinevate tuvastussüsteemi prototüüpide loomine.

Projekti olulisemad ülesanded

  1. uurida, millised on optimaalsed leksikonis salvestatavad tuvastusühikud (difoonid, silbid, pseudo-morfeemid, jms);
  2. luua valitud tuvastusüksustel baseeruv morfo-süntaktiline keelemudel; uurida semantiliste seoste modelleerimist statistilises keelemudelis;
  3. rakendada algoritme tuvastussüsteemi kiireks adapteerimiseks kõneleja häälduse eripäraga;
  4. uurida kõnetuvastussüsteemide rakendusprobleeme mobiilside kanalis;
  5. luua optimaalsed tehnoloogilised lahendused piiratud sõnavaraga (kuni 10 000 sõna) tuvastussüsteemide arendamiseks;
  6. uurida ja arendada tehnoloogilisi lahendusi piiramatu sõnavaraga tuvastussüsteemide loomiseks;
  7. välja töötada erinevaid tuvastussüsteemide prototüüpe.

Projekti tähtsus

Projekti raames luuakse eesti keelele sobiv kõnetuvastustehnoloogia ja arendatakse välja piiratud ning piiramatu sõnavaraga tuvastussüsteemide prototüübid. Kõnetuvastustehnoloogia väljatöötamine võimaldab hakata arendama suulisel kommunikatsioonil baseeruvaid kasutaja-sõbralikke liideseid, mis leiaksid rakendust infotehnoloogilistes süsteemides. Samuti on võimalik luua inimene-masin dialoogsüsteeme, mis asendaksid rutiinset inimtööd infootsingul. Kõnetuvastus avardab oluliselt puuetega inimeste võimalusi kasutada arvuteid ning loob neile paremad võimalused osalemiseks tööturul ning nende integreerimiseks ühiskonda. Kõnetuvastustehnoloogia loomine tagab eesti keelele “suurte” keeltega võrdsed tingimused ja kasutusvõimalused infotehnoloogilises keskkonnas ning loob seega eeldused eesti keele säilimiseks ja arenguks infoühiskonnas. Projekt on otseseks jätkuks RP Eesti keel ja rahvuslik mälu raames 2004-2005 finantseeritud kõnetuvastuse alasele projektile.

Tulemused

Töökava

Tarkvara

 
projects/tuvastus/tuvastus.et.1292512871.txt.gz · Last modified: 2010/12/16 17:21 by tanel