Other translations of this page: None.

Kõne analüüs ja variatiivsuse mudelid

Kõnesünteesi ja -tuvastuse üheks suuremaks probleemiks on kõne variatiivsus:

  • sünteeskõne puhul on seda liiga vähe - seetõttu on sünteeskõne masinlik ja monotoonne
  • inimkõnes on seda liiga palju - seetõttu on eri kõnelejate poolt eri kõnestiilides kõneldu automaatne tuvastamine ääretult keeruline ülesanne

Uurimisvaldkonnad

  • mikroprosoodia - häälikute omakestuse, põhitooni ja intensiivsuse akustiline analüüs ja taju
  • makroprosoodia - loengukõne ajalise struktuuri analüüs, erinevate temporaalsete üksuste akustilised, leksikaalsed ja süntaktilised tunnused
  • aktsendiga kõne akustika ja taju, aktsendi suuruse ja hääldusvigade vahelised seosed
  • kõnekvaliteedi automaatne hindamine

Töökavad ja tulemused

 
projektid/variatiivsus/variatiivsus.et.txt · Last modified: 2011/05/25 15:38 by einar